Privacy verklaring

Privacybeleid

Jouw privacy en persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons. We verwerken jouw persoonsgegevens in onze rol als beheerder van de financiële producten die via GoFin lopen. Ook verwerken we enkele persoonsgegevens via onze website www.go-fin.nl, en in je MijnGoFin omgeving. In dit beleid leggen we je graag uit hoe we werken:

  1. welke persoonsgegevens verwerken we van je en waarvoor gebruiken we deze? 
  2. hoe en met wie delen we je gegevens? 
  3. hoe beveiligen we je gegevens?
  4. hoe kun je je persoonsgegevens beheren? 
  5. welke bewaartermijnen hanteren we? 
  6. wat kun je doen als je een opmerking of tip hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

1. Welke persoonsgegevens verwerken we van je en waarvoor gebruiken we deze?

Gegevens die we verwerken bij het beheren van je schadeverzekeringen zijn in ieder geval je contactgegevens (telefoonnummer, adres en e-mail) en verzekeringsgegevens. Andere zaken die we als klant van GoFin van je kunnen ontvangen, zijn bijvoorbeeld gegevens over je huis, je kostbare verzameling, je gezondheid (roker of niet) en je gezinssituatie. Het is van belang dat wij voor het beheer van je schadeverzekeringen een zo goed mogelijk beeld van jouw situatie hebben.

Door een portefeuille-overdracht ben je klant van GoFin geworden. Als klant van GoFin beheren we je nog lopende schadeverzekeringen en verwerken daarbij persoonlijke en enkele algemene gegevens van je. Dit doen we uiteraard om onze dienstverlening mogelijk te maken en je indien nodig te kunnen informeren over zaken die voor jou relevant kunnen zijn.

Daarnaast zijn er andere wettelijke regels waardoor GoFin verplicht wordt bepaalde (persoons-)gegevens te verwerken.

2. Hoe en met wie delen we je gegevens?

De informatie die we van je verzamelen verwerken we uiteraard zeer zorgvuldig. GoFin maakt gebruik van enkele applicaties en gezond verstand om je gegevens veilig en efficiënt te beheren. Dat betekent dat deze informatie beschikbaar is bij de medewerkers van GoFin.

Voor het uitvoeren van onze beheeractiviteiten maken we ook gebruik van externe partijen met wie we een deel van je persoonsgegevens moeten delen. Denk hierbij aan verzekeraars, serviceproviders en/of andere financieel dienstverleners. Dit kan ook een door jou gevolmachtigde persoon zijn.

Specifieke partijen met wie we je persoonsgegevens delen om uitvoering te geven aan onze dienstverlening aan jou, zijn hieronder vermeld. Uiteraard hebben we met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt over de beveiliging van je gegevens en is inzage in je gegevens slechts beperkt tot die medewerkers die nodig zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met hen hebben.

Tenslotte kan het zijn dat we je gegevens voor andere doelen moeten delen met derden, zoals een verzekeraar, serviceprovider of een auditor voor bijvoorbeeld:

  • het behandelen van een klacht
  • zaken in het kader van fraude- en/of risico-onderzoek
  • uitvoeren van een audit en/of kwaliteitsonderzoek.

Wij zullen hierbij uiteraard altijd zorgvuldig jouw belangen, die van ons én die van deze derden afwegen. Ook kunnen interne en externe toezichthouders en justitiële instanties verzoeken om informatie waarbij jouw gegevens onderdeel van zijn. GoFin zal aan dergelijke verzoeken uiteraard gehoor geven voor zover zij daartoe wettelijk en/of contractueel verplicht is.

3. Hoe beveiligen we je gegevens?

GoFin heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen en tegen te gaan.

Technische maatregelen
Onze website heeft een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://www.go-fin.nl én aan het groene slotje met bedrijfsnaam. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen. Zo weet je zeker dat je met GoFin te maken hebt en niet met een nepsite. Zie je iets anders dan een groen slotje met onze bedrijfsnaam of twijfel je aan de echtheid, klik de site dan weg en waarschuw ons direct via privacy@go-fin.nl.

GoFin heeft een eigen klantportaal, MijnGoFin. Hierbij kan je met behulp van een gebruikersnaam en inlogcode toegang krijgen tot jouw persoonlijke pagina. MijnGoFin is een klantportaal voor je schadeverzekeringen en biedt de mogelijkheid om veilig met je te communiceren en documenten met je te delen. Zo houden we grip te houden op je dossier en persoonsgegevens.

Organisatorische maatregelen
GoFin werkt volgens vaste procedures en werkinstructies, ook als het gaat om jouw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsbeding in hun contract. Ook tekenen alle medewerkers een financiële eed waarin zij verklaren te allen tijde integer, zorgvuldig en in jouw belang te handelen. GoFin hanteert eveneens interne gedragscodes en committeert zich aan de gebruikelijke gedragscodes in onze branche.
De groep waar GoFin onderdeel van uitmaakt, Romeo Financiële Diensten B.V., heeft een informatiebeveiligingsbeleid dat periodiek wordt getoetst en geüpdatet. Binnen GoFin hebben medewerkers alleen toegang tot de informatie die zij nodig hebben om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

4. Hoe kun je je persoonsgegevens beheren?

Je kunt in je beveiligde MijnGoFin omgeving een deel van je persoonsgegevens inzien. Je hebt zo ook inzicht in de via GoFin beheerde schadeverzekeringen. GoFin heeft deze gegevens ook nodig voor de uitvoering van haar dienstverlening aan jou.

Je kunt ons altijd verzoeken een beroep doen op je recht tot inzage, wissing of aanpassing van je persoonsgegevens. GoFin zal daar invulling aan geven, voor zover zij deze gegevens niet vanwege wettelijke regels moet bewaren of als GoFin meent dat haar gerechtvaardigde belangen daarbij worden geschaad.

Je kunt je verzoek altijd richten aan ons via privacy@go-fin.nl. Je ontvangt binnen 4 weken altijd een reactie.

5. Welke bewaartermijnen hanteren we?

GoFin verwerkt jouw persoonsgegevens zolang we dat nodig hebben om je van dienst te zijn. Als je alleen op onze website bent geweest bewaren we je gegevens natuurlijk minder lang, dan wanneer je klant van GoFin bent. Ook kijken we goed naar welke gegevens we van je nodig hebben om onze dienstverlening invulling te kunnen geven, ook na het adviseren en bemiddelen van financiële oplossingen.

GoFin is wettelijk gehouden om bepaalde informatie te bewaren. Hieronder geven we je een indruk welke bewaartermijnen we voor verschillende situaties als uitgangspunt hanteren.

Uiteraard kunnen er wettelijke of andere redenen zijn om een deel van je persoonsgegevens langer te bewaren dan bovengenoemde uitgangspunten. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat je gegevens veilig zijn en dat alleen bevoegde medewerkers er inzage in hebben.

6. Wat kun je doen als je een opmerking of tip hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens?

Uiteraard gaan we ervan uit dat jij ook vindt dat jouw gegevens goed en veilig worden verwerkt. Mocht je een opmerkingen, tips of aanbevelingen hebben over de verwerking van je gegevens, of als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je dit uiteraard kenbaar maken aan onze Privacy Officer via privacy@go-fin.nl. We waarderen elke opmerking en zullen bekijken of we daarmee de privacy van jou én onze klanten nog beter kunnen borgen.

GoFin wijst je daarnaast op de mogelijkheid om je klacht over de verwerking van je persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betreft hier slechts een melding; je krijgt geen terugkoppeling. We gaan ervan uit dat je ons altijd de gelegenheid biedt om wat je tip en/of klacht te doen.